top of page

שינוי מבנה ושקילה

לאחר הרכבת  או הורדת מרכב לטנדר  יש לבצע שינוי מבנה ברישיון הרכב. 

אנו מבצעים עבור הלקוח את כל התהליךבמשרד הרישוי,

השינוי כולל שקילה והחלפת רישיונות על ידינו .

bottom of page